Kontrollansvarig

I de flesta fall när man gör en bygg-, rivnings-, eller markåtgärd krävs en kontrollansvarig. Men den kontrollansvarige behövs inte vid små ändringar av en- eller tvåbostadshus, om byggnadsnämnden inte beslutar annat. Den kontrollansvarige ska biträda byggherren bl.a. med att upprätta förslag till kontrollplan och se till att nödvändiga kontroller utförs. Den kontrollansvarige ska ha en självständig ställning i förhållande till den som utför den åtgärd som ska kontrolleras. Den kontrollansvarige ska vara certificerad. Om det inte finns kontrollansvarig, saknas förutsättningar för byggnadsnämnden att bevilja startbesked och arbetena får då inte påbörjas.

Kirk är certificerad som kontrollansvarig och har stor kompetens inom detta område.