Renovering

Ni som har köpt ett hus och funderar på att göra upp en plan för i vilken ordning ni skall renovera, kan med fördel använda er av KIRK’s kompetens inom området. Om man har en ordentligt utarbetad plan ger detta en bra möjlighet för att exempelvis uppnå lånemöjligheter hos bank. Samtidigt är en bra planering till för att man kan jämföra kostnader samt se hur långt man har
kommit i sitt arbete med drömhuset.
Det är viktigt att komma ihåg att en del av renoveringen inte går att planera. Under den pågående renoveringsprocessen kan nya idéer uppstå och dessa ska tas om hand på ett sådant sätt att det också kan användas eller förkastas.

I en renoveringsplan ingår en mängd saker. Först utförs en utvidgad besiktning av huset, där de olika delarna värderas med hänsyn till vilket behov av renovering/förbättring som krävs.

  • Denna består av 5 delar;
  • Granskning av befintliga handlingar
  • Okularbesiktning (visuell)
  • Riskanalys
  • Fortsatt teknisk utredning
  • Renoveringsprogram

Detta görs tillsammans med Er. En kostnadsbudget kan inte vara exakt, men kommer att vara en bra riktlinje för utgifterna . Därutöver upprättas en tidsplan i översikt och en i detalj, byggprogram, ritningar och instruktioner på hur man går till väga när man skall renovera och förbättra sitt hus. Det rekommenderas att KIRK utarbetar en drifts- och underhållsplan efter att renoveringen har avslutats.